post@narvikskolekorps.no Brugata 5 8516 Narvik - Kontonr: 4520.10.75959 - Org.nr:979524382- Vipps:72361

 VEDTEKTER FOR NARVIK SKOLEKORPS 

 

 

§ 1 ORGANISASJON 

§ 2 FORMÅL 

§ 3 MEDLEMSKAP 

§ ÅRSMØTET 

§ STYRET 

§ 6 MEDLEMSMØTENE 

§ KOMITEER 

§ UTMERKELSER 

§ 9UENIGHETER OG TVISTER 

§ 10OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER 

 

§ ORGANISASJON 

Narvik skolekorps er stiftet 08.11.1950, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet  

NMF Nord-Norge.  

 

§2FORMÅL 

Narvik skolekorps skal legge vekt på å utvikle utøvende ferdigheter og skape et godt miljø for sine  

medlemmer. 

 

2.1 MUSIKK 

Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive 

tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for det. 

 

2.2 SOSIAL AKTIVITET 

Ivareta og utvikle korpsog organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom. 

 

2.3 INFORMASJON 

Informere om korpsets, regionens og NMF' aktiviteterog fremme forståelse for korpsenes kulturelle, 

sosiale og oppdragende betydning. 

 

2.4 MUSIKKPOLITIKK 

Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturlivlge opp de overordnede musikkpolitiske 

retningslinjene regionen og NMF trekker opp. 

 

2.5 ARRANGEMENT 

Gi musikere, instruktørerdirigenter og tillitsvalgte tilbud om kursArrangere og delta  konserter, 

stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangement. 

 

2.6 UTVIKLINGSARBEID 

Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skolen, 

kulturskolen, regionen, NMF sentralt og andre organisasjoner. Ta initiativ til nødvendig 

organisasjonsmessig utviklinog omstilling og samarbeide med andre korps- og musikklivet for øvrig. 

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

 

3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER 

Utøvende og ikke-utøvende medlemmer kan opptas som medlemmer av korpsets styre. Medlemskap for 

barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ikke utøvende medlemmer er 

foreldre/foresatte, eller andre interesserte. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF. 

 

3.2 ORGANISERING AV KORPSET 

a)Korpset følger NMF`s gjeldende aldersbestemmelser. 

Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli deåret de fyller 19 år. 

Utøvende medlemmer i korpsekan bli aspiranteamatørkorps fra 1august det årets de fyller 15 år. 

Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles forhold til skolekorpset. 

b)Korpset skal velge 2 tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer, fortrinnsvis en fra hovedkorpseog en fra 

drillen. 

c)Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database. 

 

3.3FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSKAP 

a)Korpsmedlemmene  overholde korpsets og NMF's vedtekter, reglement og lovlige 

              vedtak. 

b)Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tidI tilfelle fravæskal 

dirigent/korpsleder varsles god tid på forhånd. 

c)Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre 

økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. 

d)Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter  

godkjennes av styret. 

e)Medlemmene plikter å rette seg etter korpsets eget uniformsreglement. 

 

3.4KONTINGENT 

a)Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til region/forbund og kontingentinnbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år. 

b)Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent for høst- og vårhalvåret og andre økonomiske 

medlemsforpliktelser til fastsatte tider. 

c)Korpset skal årlig sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering. 

d)Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontigenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall 31.desember. 

 

3.5UTMELDELSE 

a)Medlemmer som ønsker å melde seg ut  gi melding om dette til korpsets ledelse. 

b)Medlemmer som ønsker permisjon  ta dette opp med korpsets styre. 

c)Slutter et medlem i korpset i løpet av høst- eller vårhalvåret må vedkommende betale kontingent for dette halvåret. Betalt kontingent refunderes ikke. 

d)Medlemmene meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. 

 

3.6SUSPENSJON OG EKSKLUSJON 

a)Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet kan korpsstyret suspendere for et bestemt tidsrom. 

b)Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret til endelig avgjørelse. 

 

§4ÅRSMØTE 

 

4.1STATUS 

Årsmøtet er Narvik skolekorps høyeste myndighet. 

 

4.2ÅRSMØTEPERIODE, INNKALLING OG SAKER TIL ÅRSMØTET 

a)Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

b)Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det. 

c)Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 

d)Medlemmene kan fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styrei hende senest 4uker føårsmøtet avholdes. Dette gjelder også vedtektsendringer. 

e)Vedtektsendringer sendes ut til medlemmene 14 dager før årsmøtet. Årsmøte kan endre vedtektene med 2/3 flertall. 

f)Styrets årsmelding og saker til behandling sendes medlemmene senest 2 uker føårsmøtet. Revidert regnskap, plan, budsjett og valgkomiteens innstilling kunngjøres  årsmøtet. 

 

4.3REPRESENTASJON, RETTIGHETER OG VOTERINGER 
a) årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. 

b)Følgende har forslags- og stemmerett: 

Utøvende og ikke-utøvende medlemmer som er fylt 12 år, og som oppfyller sine medlemsforpliktelser. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 

c)Medlemmer som ikke er fylt 12 år har tale- og forslagsrett. 

Representanter fra region og NMF har talerett. 

Årsmøtet kan for øvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske. 

d)Gyldige vedtak krever absolutt flertall (over halvparten av de avgitte stemmenedersom annet ikke er bestemt i vedtektene. 

e)Årsmøtet er beslutningsdyktig med de av medlemmene som er til stede. 

 

 

4.4ÅRSMØTETS DAGSORDEN 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 1. Konstituering 

 1. Åpning 

 1. Navneopprop 

 1. Godkjenning av innkalling. 

 1. Godkjenning av dagsorden/sakslisten. 

 1. Valg av møteledelse. 

 1. Valg av referent. 

 1. Valg av to protokollunderskrivere. 

 1. Godkjenning av årsmeldingen. 

 1. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader. 

 1. Saker fremmet av korpsstyret. 

 1. Saker fremmet av korpsmedlemmene. 

 1. Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett. 

 1. Valg av leder for to år. 

 1. Valg av 4 styremedlemmer på valg for to år. 

 1. Valg av 2 revisorer for ett år. 

 1. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for ett år. 

 

Lederen velges særskilt. Valgbare til verv er de fremmøtte representantene eller andrkandidatesom  

har sagt seg villig til å motta verv. 

De som skal velges må være fylt 12 år i løpet av årsmøteperiodenhgyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villig til å motta verv. 

Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det. 

 

§5STYRET 

 

5.1SAMMENSETNING OG KONSTITUERING 

a)Styret består av leder og 5 medlemmer. 

Organisasjonsplan utformes og legges frem på neste årsmøte. 

b)Dirigenten innkalles til styremøter ved behov, med tale og forslagsrett. 

 

5.2FULLMAKTER 

a)Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder eller den styret gir fullmakt tegner 

korpset. 
b)Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg om komiteer deer behov for. 
c)Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det ebehov for i tilknytning til 

vedtektene for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. 

 

5.3INNKALLING TIL STYREMØTER, BESLUTNINGER 

a)Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finer det nødvendig. 

b)Korpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett. 

c)Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. 

d)Styrevedtak protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmervaramedlemmer og revisor. 

Korpsmedlemmer skal ha informasjon om de vedtak som er gjort. 

e)I kontroversielle saker skal ikke korpsets tillitsvalgte møte på styremøter. 

 

5.4 POLITIATTEST 

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor medlemmene.  

 

5.5BEREDSKAPSPLAN 

Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på tur og deltar på arrangementer (se NMF, beredskapsplan). 

 

 

 

§6MEDLEMSMØTER 

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. 

Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det. 

 

§7 KOMITEER 

 

7.1Revisjon 

Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert ar og legge frem beretning for årsmøtet. 

 

7.2Valgkomiteen 

Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slidet ebeskrevet i § 4.4 og legge komiteens innstilling frem for årsmøtet. 

 

§ UTMERKELSER 

NMF og korpset har utarbeidet retningslinjer for tildeling av medaljer og årsstjerner for 

korpsmedlemmeneÅrsstjerne tildeles årlig (før 17. mai), 1. gang etter ett års medlemskap i korpset. 

Korpsets styre forestår tildeling av medaljer og årsstjerner for korpset. Medaljer tildeles etter           henholdsvis 3, 5, 7 og 10 år i korpset. 

 

§9UENIGHETER OG TVISTER 

Uenigheter og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 

 

§ 10 OPPLØSNING OG UTMELDING A V NORGES MUSIKKORPS FORBUND 

 

a)Oppløsning av korpset kan kun foretas av to pålgende ordinære årsmøter. 

Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig. 

 

b) I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av NMF Nord-Norge. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps. 

 

c) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til  

              NMF Nord-Norgedersom nytt korps ikke er reorganisert innen 5 år. 

 

d) Ved utmelding av NMF må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en neds  

              mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. 

 

e)Utmeldingen må skje innen 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1.januar neste år. Ved utmeldelse tapes all rett til NMF`s verdier. 

 

 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. Vedtektsendringer sendes ut til medlemmene 14 dager før årsmøtet.  

 

IKRAFTREDELSE 

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 15.02.17 

 

 

JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework